DOVE I MOLITVE

                          DOVE ALLAHU SA NJEGOVIM LIJEPIM IMENIMA EL-ESMAUL-HUSNA

Muhammed a.s. je rekao: "Allah dž.š. ima 99 imena, ko ih zapamti ući će u dženet. Allah je neparan i voli neparnost". Takodje je rekao: "Allah dž.š. ima 99 lijepih imena, ko ih sakupi ući će u dženet"

 1. HUVALLAHU LLEZI LA ILAHE ILLAHUVE (Allah vl. ime)
 2. ER-RAHMANU (Sveopšti Dobročinitelj - Blagi)
 3. ER-RAHIMU (Milostivi)
 4. EL-MALIKU (Vladar)
 5. EL-KUDDUSU (Sveti)
 6. ES-SELAMU (Od mahana čisti)
 7. EL-MU¨MINU (Koji potvrdjuje, obećaje i daje sigurnost)
 8. EL-MUHEJMINU (Koji sve pazi i prati)
 9. EL-AZIZU (Snažni)
 10. EL-DŽEBBARU (Silni)
 11. EL-MUTEKEBBIRU (Uzvišeni)
 12. EL-HALIKU (Tvorac)
 13. EL-BARIU (Koji divno stvara)
 14. EL-MUSAVVIRU (Koji likove daje)
 15. EL-GAFFARU (Koji mnogo prašta)
 16. EL-KAHHARU (Koji savladava)
 17. EL-VEHHABU (Koji mnogo poklanja)
 18. ER-REZZAKU (Koji obilno nafaku daje)
 19. EL-FETTAHU (Koji rješava i otvara)
 20. EL-ALIMU (Koji zna)
 21. EL-KABIDU (Koji steže i pruža)
 22. EL-BASITU (Koji spušta i diže)
 23. EL-HAFIDU (Koji uzdiže i ponižava)
 24. ER-RAFIU (Koji uzdiže)
 25. EL-MUIZZU (Koji čast daje)
 26. EL-MUZILLU (Koji ponižava)
 27. ES-SEMIU (Koji čuje)
 28. EL-BESIRU (Koji vidi)
 29. EL-HAKEMU (Sudac)
 30. EL-ADLU (Pravedni)
 31. EL-LATIFU (Dobri)
 32. EL-HABIRU (O svemu obavješteni)
 33. EL-HALIMU (Blagi)
 34. EL-AZIMU (Veliki, Veličanstveni)
 35. EL-GAFURU (Koji mnogo prašta)
 36. EŠ-ŠEKURU (Zahvalni)
 37. EL-ALIJJU (Visoki, Uzvišeni)
 38. EL-KEBIRU (Veliki, Najveći)
 39. EL-HAFIZU (Koji čuva)
 40. EL-MUKITU (Koji pazi i izdržava)
 41. EL-HASIBU (Koji obračun svidja)
 42. EL-DŽELILU (Veličanstveni)
 43. EL-KERIMU (Plemeniti)
 44. ER-REKIBU (Koji motri na sve)
 45. EL-MUDŽIBU (Koji se odaziva onome ko ga moli)
 46. EL-VASIU (Koji sve nadmašuje)
 47. EL-HAKIMU (Mudri)
 48. EL-VEDUDU (Koji voli)
 49. EL-MEDŽIDU (Slavljeni)
 50. EL-BAISU (Koji proživljuje)
 51. EŠ-ŠEHIDU (Koji je svjedok svemu)
 52. EL-HAKKU (Vrhovna istina)
 53. EL-VEKILU (Za sve ovlašteni)
 54. EL-KAVIJJU (Jaki)
 55. EL-METINU (Čvrsti)
 56. EL-VELIJJU (Zaštitnik)
 57. EL-HAMIDU (Hvaljeni)
 58. EL-MUHSI (Koji sve obuhvata i broj mu zna)
 59. EL-MUBDIU (Koji iz nova stvara)
 60. EL-MUIDU (Koji poslije smrti u život vraća)
 61. EL-MUHJI (Koji oživljava)
 62. EL-MUMITU (Koji usmrćuje)
 63. EL-HAJJU (Vječno živi)
 64. EL-KAJJUMU (Koji sve održava)
 65. EL-VADŽIDU (Imućni)
 66. EL-MADŽIDU (Slavni)
 67. EL-VAHIDU (Jedini)
 68. ES-SAMEDU (Kome se obraća sve)
 69. EL-KADIRU (Moćni)
 70. EL-MUKTEDIRU (Koji sve odredjuje)
 71. EL-MUKADDIMU (Koji unapredjuje)
 72. EL-MUEHHIRU (Koji unazaduje)
 73. EL-EVVELU (Prvi)
 74. EL-AHIRU (Posljednji)
 75. EZ-ZAHIRU (Jasni)
 76. EL-BATINU (Skriveni)
 77. EL-VALI (Koji upravlja)
 78. EL-MUTEALI (Preuzvišeni)
 79. EL-BERRU (Dobročinitelj)
 80. ET-TEVVABU (Koji pokajanja prima)
 81. EL-MUNTEKIMU (Osvetnik)
 82. EL-AFUVVU (Koji prašta)
 83. ER-REUFU (Samilosni)
 84. MALIKUL-MULKI (Vlasnik svake vlasti)
 85. ZUL-DŽELALI VEL-IKRAMI (Vlasnik veličanstva i časti)
 86. EL-MUKSITU (Koji pravedno dijeli)
 87. EL-DŽAMIU (Koji sakuplja)
 88. EL-GANIJJU (Bogati)
 89. EL-MUGNI (Koji bogatstvo daje, Neovisni)
 90. EL-MANIU (Koji ga lišava i sprečava)
 91. ED-DARRU (Koji daje štetu onome ko je zaslužuje)
 92. EN-NAFIU (Koji korist daje)
 93. EN-NURU (Svjetlo)
 94. EL-HADI (Koji upućuje)
 95. EL-BEDIU (Koji iz ništa stvara)
 96. EL-BAKI (Vječni)
 97. EL-VARISU (Nasljednik svega)
 98. ER-REŠIDU (Koji upućuje na dobro)
 99. ES-SABURU (Strpljivi-ne žuri sa kaznom)